Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Anoiadis S.L informa als seus usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaudats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquesta pàgina web, Anoiadis S.L garantitza que les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en RGPD 2016/679 de 27 d’Abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de Desembre. La utilització d’aquesta web accepta aquesta política de privacitat.

RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENTS DE DADES

Anoiadis S.L té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en la pàgina web. En aquest sentit, Anoiadis S.L serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els procediments anteriorment descrits. Al seu torn Anoiadis S.L informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web Dispoch, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter individual, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Anoiadis S.L.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari siguin objecte de tractament per part de Anoiadis S.L. els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Anoiadis S.L, Avinguda d’Europa, 20 08700 Igualada, Barcelona o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.